Gebruiksvoorwaarden website

Hieronder treft u de gebruiksvoorwaarden van DUTCHPANNA B.V.  (hierna ook te noemen: “DP”) aan. Deze voorwaarden zijn onder andere van toepassing op het gebruik van de website https://www.dutchpanna.com en kunnen daarnaast op andere websites van DP of aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing worden verklaard. Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt.

Artikel 1   Algemeen

1.1             De website  https://www.dutchpannna.com wordt beheerd door DUTCHPANNA B.V., gevestigd aan de Katenblankweg 1, 2202 CN, Noordwijk

1.2             De website https://www.dutchpannna.com is alleen bestemd voor personen die zich in Europa bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, dient u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Artikel 2    Intellectuele eigendomsrechten

2.1             Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder -doch niet uitsluitend- de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van DP en/of van de aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar en worden dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht, handelsmerken, patenten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Door het gebruik van deze website erkent u de (eigendoms)rechten van DP.

2.2             U mag de inhoud van deze website in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan privé- en niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik, met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, transmissie of uitzending van elementen van deze website, is strikt verboden. Geen enkel element van deze website kan worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of een recht van gebruik in relatie tot de merken of enig ander element dat aanwezig is op deze website.

2.3             U mag een gedeelte van de website printen en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: “Copyright DP AG. Alle rechten voorbehouden”.

2.4             Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  • een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  • (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Artikel 3    Inhoud

3.1             DP heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. DP garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

3.2             Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Artikel 4   Internationale diensten

4.1             Deze website kan informatie bevatten over producten en diensten die wereldwijd worden aangeboden en die niet overal beschikbaar zijn. Indien een bepaade artikel of een bepaalde dienst op de website van DP is opgenomen, betekent dit niet dat het product of de dienst in kwestie beschikbaar is.

Artikel 5   Schade en aansprakelijkheid

5.1             Voor zover wettelijk toegestaan sluit DP, waaronder mede verstaan de aan DP gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal DP in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Artikel 6    Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

6.1             De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Daarnaast kan de website automatische koppelingen naar websites van distributeurs bevatten. Het voorgaande betekent niet automatisch dat DP verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. DP is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

6.2             Het maken van een hyperlink naar de website van DP is niet toegestaan ​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DP.

Artikel 7    Door u verstrekte informatie en materiaal

7.1             Indien u informatie of ander materiaal aan DP verstrekt, gaat u ermee akkoord dat DP hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 7.2             Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor DP niet mogelijk vooraf deze informatie te controleren. DP is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. DP behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 8    Persoonsgegevens

8.1             Indien u op de website persoonsgegevens aan DP verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is hierop de privacyverklaring van DP van toepassing. Het is aangeraden deze privacyverklaring goed te lezen voordat u uw gegevens verstrekt.

Artikel 9    Contact

9.1             Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met DUTCHPANNA  B.V.  via info@dutchpanna.nl

Artikel 10 Diversen

10.1          DP behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Voorts behoudt DP zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment alle of een deel van de diensten die beschikbaar zijn gesteld op de website te wijzigen of tijdelijk of permanent op te schorten.

10.2          DP is in geen geval verantwoordelijk of schadeplichtig voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het wijzigen van diensten of het opschorten van diensten.

Artikel 11 Rechts- en forumkeuze

11.1          Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de daartoe bevoegde rechtbank.

Comments are closed.

Stel je vraag
Kan ik u helpen?
BelgiumPanna
Hallo waarmee kan ik u helpen?